تعرفه تفکیک آپارتمان ۱۴۰۲

تعرفه سال ۱۴۰۲ خدمات تفکیک آپارتمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به طور علی‌الحساب برای ساختمان‌های مسکونی و اداری به شرح زیر می‌باشد:

تا ٢٠٠ مترمربع مقطوع ۱۷,۵۶۴,۶۰۲ ریال

مازاد بر ٢٠٠ مترمربع تا ۶٠٠ مترمربع به ازای هر مترمربع ۹۷,۵۸۲ ریال

مازاد بر ۶٠٠ مترمربع تا ٢٠٠٠ مترمربع به ازای هر مترمربع ۵۴,۶۴۶ ریال

مازاد بر ٢٠٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع به ازای هر مترمربع ۴۳,۹۱۱ ریال

مازاد بر ۵٠٠٠ مترمربع به ازای هر مترمربع ۳۰,۷۳۸ ریالبرای ساختمان‌هایی که تجاری بوده یا بخشی از آن تجاری می‌باشد برای متراژ تجاری ٢٠ درصد افزایش نسبت به تعرفه مسکونی محسوب می‌شود.

افزایش تعرفه صرفا مشمول پرونده‌هایی می‌گردد که در سال ۱۴۰۲ تشکیل پرونده داده باشند و یا فیش مالی آنها در سال ۱۴۰۲ واریز شده باشد. با کمک این فایل اکسل می‌توانید تعرفه ۱۴۰۲ خدمات مهندسی رشته نقشه‌برداری جهت تهیه نقشه تک‌خطی تفکیک آپارتمان را به طور اتوماتیک محاسبه کنید.