مرجعیت سازمان ثبت اسناد و املاک در اداره امور ملکی کشور، با ابلاغ سامانه پنجره واحد مدیریت زمین سلب شد.